Logo

ระบบสารสนเทศ

2 คน
ผู้บริหาร
11 กลุ่ม/งาน
กลุ่ม/งาน
2474 คน
นักเรียน
144 คน
ครู

ผู้ดูแลระบบสูงสุด

25 พฤษภาคม 2565

ประกาศ
งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารวิชาการ

ระบบสารสนเทศโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี พัฒนาโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ภายใต้ความร่วมมือกลุ่ม และงานต่าง ๆ ของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ที่จะช่วยอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนในการทำงาน ประหยัดเวลา

โดยมีระบบย่อยต่าง ๆ ดังนี้

- ระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์
- ระบบร้องขอเอกสารทางการศึกษา
- ระบบรายงานการจัดการเรียนรู้
- ระบบงานรักษาดินแดน

หากพบปัญหาการใช้งาน

งานคอมพิวเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
E-mail : [email protected], [email protected]
ไลน์ OA : @210hngww