Logo

ระบบสารสนเทศ

6 คน
ผู้บริหาร
17 กลุ่ม/งาน
กลุ่ม/งาน
2409 คน
นักเรียน
130 คน
ครู

นายภาสกร นุ่มโสภา

25 พฤษภาคม 2565

ประกาศ
งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารวิชาการ

ระบบสารสนเทศโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี พัฒนาโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ภายใต้ความร่วมมือกลุ่ม และงานต่าง ๆ ของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ที่จะช่วยอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนในการทำงาน ประหยัดเวลา

โดยมีระบบย่อยต่าง ๆ ดังนี้

- ระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์
- ระบบร้องขอเอกสารทางการศึกษา
- ระบบรายงานการจัดการเรียนรู้
- ระบบประเมินครูผู้สอน
- ระบบกิจกรรมโฮมรูม
- ระบบย่อลิงก์
- ระบบงานรักษาดินแดน
- ระบบงานแผนงาน

หากพบปัญหาการใช้งาน

ด้านเว็บไซต์ & เซิฟเวอร์ : นายธีรพันธ์ อยู่บัว ([email protected])
ด้านอีเมล ฝ่ายบริหารจัดการระบบ : นายกิตติธัช มั่งมี ([email protected])
ด้านอีเมล ฝ่ายช่วยเหลือครู/นักเรียน : นางสาวทิมาพร แสงสุรกุล ([email protected])
ด้านระบบสารสนเทศ : นายภาสกร นุ่มโสภา ([email protected])
ด้านข้อมูลทั่วไป (Line OA) : นายกานตรัตน์ จันทร์รุ่งเรือง ([email protected])